What are you looking for?

Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze Pri­va­cy­ver­kla­ring wordt aan­ge­ge­ven wel­ke so­or­ten per­so­ons­ge­ge­vens door Vion N.V. en/​of haar doch­te­ron­der­n­emin­gen (“Vion”) wor­den verza­meld, voor wel­ke doelein­den dat wordt ge­da­an, hoe de per­so­ons­ge­ge­vens wor­den ge­bruikt, ge­raad­pleegd, open­baar ge­maakt of an­der­s­zins ver­werkt en be­schermd. Meer in­for­ma­tie over Vion is te vin­den op https://www.vionfoodgroup.com/nl/about-vion.

In deze Pri­va­cy­ver­kla­ring wordt on­der “persoonsgegevens” ver­s­ta­an alle in­for­ma­tie of in­for­ma­tie­on­der­de­len aan de hand waar­van u geï­den­ti­fice­erd kunt wor­den, bij­vo­or­beeld maar niet be­perkt tot uw naam, adres, e-mail­adres en te­le­foon­num­mer.

Toepasselijkheid
Deze pri­va­cy­ver­kla­ring heeft bet­rek­king op alle per­so­ons­ge­ge­vens die door Vion wor­den verza­meld ti­j­dens de in­ter­ac­ties tus­sen u en Vion in ver­band met de diens­ten die zij aan­biedt, waa­ron­der maar niet be­perkt tot alle off­line en on­line ge­ge­vens­verza­me­lin­gen van alle per­so­ons­ge­ge­vens. Deze pri­va­cy­ver­kla­ring maakt deel uit van de Ge­brui­kers­vo­or­waar­den van de web­site van Vion.

Uw toestemming
Vion zal al­le­en per­so­ons­ge­ge­vens verza­me­len, ge­brui­ken, raad­ple­gen, open­baar ma­ken of an­der­s­zins ver­wer­ken met in­acht­neming van de to­e­pas­se­li­jke wet- en re­gel­ge­ving. Ver­wer­king van per­so­ons­ge­ge­vens vindt plaats in overeen­s­tem­ming met ons pri­va­cy­be­leid. Wij zul­len u ex­pli­ciet om toe­s­tem­ming vra­gen om de door u aan Vion ver­st­rek­te per­so­ons­ge­ge­vens te ver­wer­ken. Wan­neer u ons toe­s­tem­ming ge­eft om uw per­so­ons­ge­ge­vens te ver­wer­ken, ver­klaart u daar­mee te­vens dat alle door u ver­st­rek­te per­so­ons­ge­ge­vens juist zijn.

Kinderen
De web­site van Vion en de aan haar ge­lie­er­de ven­noot­sch­ap­pen zijn ge­bouwd voor ge­bruik door vol­was­se­nen. Als je jon­ger bent dan 16 jaar, moet je de vo­or­waar­den van deze Pri­va­cy­ver­kla­ring be­spre­ken en toe­s­tem­ming ver­kri­j­gen van jouw ou­der/​voogd en er ze­ker van zijn dat je de in­houd hier­van be­gri­jpt en ac­cep­teert. Als wij ont­dek­ken dat wij per­so­ons­ge­ge­vens heb­ben ver­werkt van min­der­ja­ri­gen zon­der toe­s­tem­ming van een ou­der/​voogd ter­wi­jl deze toe­s­tem­ming ver­eist was, zul­len deze per­so­ons­ge­ge­vens zo spo­edig mo­gel­i­jk wor­den ver­wi­j­derd. Wij kun­nen uw per­so­ons­ge­ge­vens ge­brui­ken voor het uit­voe­ren van een leef­ti­jds­con­tro­le.

Persoonsgegevens die wij over u kunnen verzamelen
Ti­j­dens uw in­ter­ac­tie met Vion kun­nen wij u om be­paal­de ge­ge­vens vra­gen of deze ont­van­gen, zo­als maar niet be­perkt tot:
Uw naam;
Uw post­adres;
Uw te­le­foon­num­mer;
Uw e-mail­adres;
Uw IP-adres;
Uw ges­lacht;
Uw ge­bruik van en ac­tivit­ei­ten op de web­site van Vion.

An­de­re ge­ge­vens met bet­rek­king tot uw on­line­ac­tivit­ei­ten op onze web­site, zo­als on­der an­de­re maar niet be­perkt tot ver­keers­ge­ge­vens en lo­ca­tie­ge­ge­vens.

Wij kun­nen per­so­ons­ge­ge­vens verza­me­len via coo­kies of ver­ge­li­jk­ba­re tech­nie­ken, met in­be­grip van maar niet be­perkt tot:
Uw IP-adres;
Uw coo­kie-ID;
Uw web­brow­ser;
Uw lo­ca­tie;
De web­pagi­na’s die u op de Vion-web­site be­zoekt.

Daar­naast kun­nen u wij om bo­ven­s­ta­an­de ge­ge­vens vra­gen of deze ont­van­gen, in­di­en u deze ver­st­rekt door for­mu­lie­ren op onze web­site in te vul­len ten be­hoeve van:
(1) het ont­van­gen van in­for­ma­tie;
(2) het deel­ne­men aan een weds­tri­jd of ac­tie die door ons of een aan ons ge­lie­er­de on­der­n­eming wordt ge­spons­ord;
(3) het mel­den van een pro­bleem met onze web­site;
(4) het deel­ne­men aan en­quê­tes die wij ge­brui­ken voor on­der­zo­eks­doelein­den.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw ge­ge­vens wor­den voor de vol­gen­de doelein­den ver­werkt:

  • ervoor zorgen dat de inhoud van onze website zo effectief mogelijk voor u en voor uw computer gepresenteerd wordt;
  • u voorzien van informatie, producten of diensten waar u ons om verzoekt of waarvan wij denken dat u erin geïnteresseerd zou kunnen zijn en ten aanzien waarvan u uw toestemming heeft gegeven om voor dit doel benaderd te worden;
  • het uitvoeren van onze verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen u en ons;
  • u gebruik laten maken van interactieve elementen van onze diensten, op het moment dat u daarvoor kiest;
  • u op de hoogte brengen van veranderingen aan/in onze diensten.

Als u een con­tact­for­mu­lier op de web­site van Vion in­vult of ons een e-mail toe­s­tu­urt, dan wor­den de ge­ge­vens die u aan ons toe­s­tu­urt, be­waard zo­lang als naar de aard van het con­tact­for­mu­lier of de in­houd van uw e-mail nodig is voor de vol­le­di­ge be­ant­wo­or­ding of af­han­de­ling daar­van.

Bekendmaking van uw persoonsgegevens
Uw ge­ge­vens kun­nen be­kend wor­den ge­maakt of be­schik­baar wor­den ge­steld aan (of ge­bruikt na­mens) Vion of der­den, in­di­en en voor zo­ver dit nodig is:

  • om uw vragen te beantwoorden / aan uw informatieverzoek te voldoen;
  • indien wij verplicht zijn uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen, teneinde te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting;
  • om onze Gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten na te komen of de rechten, eigendom of veiligheid van Vion, onze klanten of derden te beschermen. Dit omvat onder andere, maar is niet beperkt tot het uitwisselen van informatie met andere ondernemingen, organisaties en (handhavings-)instanties teneinde fraude of misbruik tegen te gaan en kredietrisico’s te beperken.

Materiaal op onze website uploaden
In­di­en u on­gev­raagd ideeën, in­for­ma­tie en/​of ma­te­ria­len in de vorm van on­der an­de­re maar niet uits­lui­tend tekst, af­beel­din­gen, ge­lui­den of soft­ware (“Materiaal”) op deze web­site plaatst, uploadt of per e-mail of an­der­s­zins naar Vion stu­urt, heeft Vion het vol­le­di­ge recht dit Ma­te­riaal koste­loos en on­geli­mi­te­erd te ge­brui­ken, te kopiëren, dis­tri­bue­ren en/​of com­mer­cie­el te ex­ploi­te­ren en is Vion niet ge­hou­den aan eni­ge ge­heim­hou­dings­ver­plicht­ing ten aan­zi­en van dit Ma­te­riaal. Vion heeft het recht uw iden­ti­teit be­kend te ma­ken aan der­den die be­we­ren dat het ma­te­riaal dat u op onze web­site hebt ge­plaatst of ge­ü­pload, in­breuk maakt op enig aan deze der­den to­e­ko­mend recht, zo­als in­tel­lec­tue­le ei­gen­doms­rech­ten of op het recht op pri­va­cy.

Uw rechten
Op het mo­ment dat u uw per­so­ons­ge­ge­vens aan ons heeft ver­st­rekt, heeft u het recht om Vion te ver­zo­e­ken om rec­tifi­ca­tie of wis­sing van de per­so­ons­ge­ge­vens of be­per­king van de uw per­so­ons­ge­ge­vens be­tref­fen­de ver­wer­king. Daar­naast heeft u het recht om be­zwaar te ma­ken te­gen de ver­wer­king van uw per­so­ons­ge­ge­vens en heeft u recht op ge­ge­vens­over­draag­baar­heid. U kunt te al­len ti­j­de be­zwaar ma­ken te­gen het ge­bruik van uw per­so­ons­ge­ge­vens voor di­rect mar­ke­ting. Bo­ven­di­en kunt u te al­len ti­j­de ver­zo­e­ken om inz­age van uw per­so­ons­ge­ge­vens. Hier­voor kunt u con­tact op­ne­men met receptie.boxtel@vionfood.com on­der ver­mel­ding van uw naam, in­di­en van to­e­pas­sing de be­d­ri­jfs­naam, en adres. Door het in­die­nen van het ver­zo­ek tot inz­age ver­klaart u dat u de recht­heb­ben­de van de per­so­ons­ge­ge­vens bent, waa­rin u inz­age ver­zoekt.

U kunt op elk ge­wenst mo­ment de door u aan Vion ver­leen­de toe­s­tem­ming voor het ver­wer­ken van uw per­so­ons­ge­ge­vens in­trek­ken. Het in­trek­ken van de toe­s­tem­ming laat de recht­ma­tig­heid van de ver­wer­king op ba­sis van de toe­s­tem­ming vóór in­trek­king daar­van, on­ver­let. Mocht u on­ver­ho­opt een klacht heb­ben over de ver­wer­king van per­so­ons­ge­ge­vens door Vion, dan heeft u het recht deze klacht in te die­nen bij de to­e­zichthouden­de au­to­rit­eit, te we­ten de Au­to­rit­eit Per­so­ons­ge­ge­vens.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij ne­men alle re­de­li­jke vo­or­z­orgs­maat­re­ge­len om de door u ver­st­rek­te per­so­ons­ge­ge­vens te be­vei­li­gen en be­scher­men. Van der­den die uw per­so­ons­ge­ge­vens voor ons ver­wer­ken of be­han­de­len ei­sen wij dat zij dit ook doen.

Gekoppelde sites
Onze web­sites kun­nen ver­wi­jzin­gen be­vat­ten naar en van de web­sites van onze part­ner­net­wer­ken, ad­ver­te­er­ders, ge­lie­er­de on­der­n­emin­gen en an­de­re der­den. Als u een ver­wi­jzing naar een van deze web­sites volgt, dient u zich er­van be­wust te zijn dat deze web­sites hun ei­gen pri­va­cy­be­leid ken­nen en dat wij geen en­ke­le ver­ant­wo­or­de­li­jk­heid of aan­s­pra­ke­li­jk­heid aan­vaar­den voor dit be­leid. Con­tro­le­er dit be­leid al­vor­ens uw per­so­ons­ge­ge­vens op te ge­ven op deze web­sites.

Veranderingen in onze Privacyverklaring
Wij be­hou­den ons het recht voor deze Pri­va­cy­ver­kla­ring aan te pas­sen. Alle even­tue­le to­e­kom­s­ti­ge wi­jzi­gin­gen die wij door­voe­ren in onze Pri­va­cy­ver­kla­ring, wor­den op deze web­site ge­pu­bli­ce­erd.

Contact
Wij sta­an open voor uw vra­gen, op­mer­kin­gen en/​of in­for­ma­tie­ver­zo­e­ken. Ge­lie­ve deze te ver­zen­den naar receptie.boxtel@vionfood.com on­der ver­mel­ding van uw naam, be­d­ri­jfs­naam en adres. In­di­en uw vraag moet wor­den be­ant­wo­ord door me­de­wer­kers bui­ten de EER die voor Vion of voor een van onze le­ver­an­ciers wer­ken, is het mo­gel­i­jk dat de ge­ge­vens die wij over u verza­me­len moe­ten wor­den door­ge­stu­urd naar en op­ges­la­gen op een bes­tem­ming bui­ten de Eu­ro­pe­se Eco­no­mi­sche Ruim­te (“EER”) .