What are you looking for?

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Algemeen
Voor ie­der be­zo­ek aan en ge­bruik van de web­site van Vion en/​of een van haar doch­te­ron­der­n­emin­gen (“Vion”) gel­den on­der­s­ta­an­de Ge­bruiks­vo­or­waar­den (hier­na: “Gebruiksvoorwaarden”). Lees deze Ge­bruiks­vo­or­waar­den aan­d­ach­tig door voor­dat u de web­site van Vion ge­bruikt. In deze Ge­bruiks­vo­or­waar­den wor­den de vo­or­waar­den be­sch­re­ven voor het ge­bruik van deze web­site.

Deze web­site (ex­clu­sief de aan deze web­site ge­kop­pel­de web­sites) wordt be­he­erd door Vion N.V., een rechts­per­so­on naar Neder­lands recht, in­ge­sch­re­ven in het han­dels­re­gis­ter van de Ka­mer van Koo­phan­del on­der num­mer 18032521, sta­tu­ta­ir ge­ves­tigd te Best en kan­toor­hou­den­de te (5281 RM) Box­tel aan het adres Bo­s­eind 15 (“Vion”, “wij“, “we“, “ons“, “onze“).

Toepasselijkheid
Door deze web­site te be­zo­e­ken en ge­bruik te ma­ken van de in­for­ma­tie, aan­be­ve­lin­gen en/​of diens­ten die op deze web­site wor­den aan­ge­bo­den (hier­na: “Informatie”), stemt u er­mee in dat onze Ge­bruiks­vo­or­waar­den van to­e­pas­sing zijn. De Ge­bruiks­vo­or­waar­den zijn van to­e­pas­sing op alle be­zo­ekers/​ge­brui­kers van deze web­site en de daar­op aan­we­zi­ge In­for­ma­tie. Als u niet met deze Ge­bruiks­vo­or­waar­den ak­ko­ord wenst te gaan, ver­zo­e­ken wij u deze web­site niet ver­der te be­zo­e­ken of te ge­brui­ken. Wij wil­len u erop wi­j­zen dat deze Ge­bruiks­vo­or­waar­den op enig mo­ment, zon­der na­de­re be­richt­ge­ving, kun­nen ve­rande­ren en ad­vi­seren u, als be­zo­eker en/​of ge­brui­ker van deze web­site, om de Ge­bruiks­vo­or­waar­den re­gel­ma­tig op mo­gel­i­jke ve­rand­e­rin­gen na te le­zen.

Ge­bruik de print­but­ton om de Ge­bruiks­vo­or­waar­den te prin­ten of down­loa­den. Wilt u een print van de Ge­bruiks­vo­or­waar­den ont­van­gen, stuur dan een e-mail met uw adres naar receptie.boxtel@vionfood.com.

Beschikbaarheid van de website en wijzigingen
To­egang tot de web­site van Vion wordt op ti­j­de­li­jke ba­sis ver­leend en wij be­hou­den ons het recht voor de dienst(en), die wij via onze web­site ver­le­nen – zon­der na­der ken­nis­ge­ving – te sta­ken en ge­staakt te hou­den of aan te pas­sen.

Deze web­site is er­voor be­do­eld 24 uur per dag en ze­ven da­gen per week be­schik­baar te zijn. Vion is ech­ter niet aan­s­pra­ke­li­jk als deze web­site om eni­ger­lei re­den op enig mo­ment of ge­du­ren­de eni­ge pe­ri­ode niet be­schik­baar is of de mate van be­schik­baar­heid niet ge­rea­li­se­erd wordt. In­di­en wij dit noodzake­li­jk ach­ten, kun­nen wij de to­egang tot de web­site op­schor­ten of de web­site voor on­be­paal­de tijd slui­ten. Wij kun­nen de to­egang tot be­paal­de de­len van de web­site of de hele web­site af en toe be­per­ken.

U bent er­voor ver­ant­wo­or­de­li­jk alle maat­re­ge­len te tref­fen die nodig zijn om to­egang te kri­j­gen tot onze web­site. U bent er ook voor ver­ant­wo­or­de­li­jk om er­voor te zor­gen dat alle per­so­nen die zich via uw in­ter­net­ver­bin­ding to­egang ver­schaf­fen tot onze web­site op de hoog­te zijn van deze Ge­bruiks­vo­or­waar­den en zich era­an hou­den.

Wij stre­ven er­naar onze web­site re­gel­ma­tig te ac­tua­li­se­ren en kun­nen de in­houd te al­len ti­j­de ve­rande­ren. In­for­ma­tie op onze web­site kan op een be­paald mo­ment ver­ou­derd zijn, maar wij zijn ge­ens­zins ver­plicht deze te ac­tua­li­se­ren.

Informatie en aansprakelijkheid
De in­for­ma­tie wordt al­le­en voor al­ge­me­ne in­for­ma­tie­doe­len ver­st­rekt en is geen ad­vies. Vion is niet aan­s­pra­ke­li­jk voor even­tue­le scha­de die vo­ort­v­lo­eit uit het ge­bruik (of de on­bruik­baar­heid) van de web­site, waa­ron­der be­g­re­pen scha­de ver­o­or­zaakt door (de over­dracht van) vi­rus­sen of on­juis­t­he­den of on­vol­le­dig­he­den in de In­for­ma­tie, ten­zij deze scha­de het ge­volg is van gro­ve nala­tig­heid of op­zet­te­li­jk wan­ge­drag van Vion. Vion is bo­ven­di­en niet aan­s­pra­ke­li­jk voor scha­de als ge­volg van het ge­bruik van elek­tro­ni­sche com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len, zo­als scha­de die vo­ort­v­lo­eit uit niet, fout of ver­traagd af­ge­le­ver­de op elek­tro­ni­sche wi­jze ge­com­mu­nice­er­de in­for­ma­tie, on­der­schep­ping of ve­rand­e­ring van op elek­tro­ni­sche wi­jze ge­com­mu­nice­er­de in­for­ma­tie door der­den of door com­pu­ter­pro­gram­ma’s die wor­den ge­bruikt voor de elek­tro­ni­sche com­mu­ni­ca­tie van in­for­ma­tie. Dit tast onze aan­s­pra­ke­li­jk­heid voor over­li­j­den of per­so­on­lijk let­sel als ge­volg van nala­tig­heid, onze aan­s­pra­ke­li­jk­heid voor een be­d­rieg­li­jke voor­stel­ling van zaken of een fou­tie­ve voor­stel­ling van fun­da­men­te­le zaken en even­tue­le an­de­re aan­s­pra­ke­li­jk­heid die krach­tens de to­e­pas­se­li­jke wet­ge­ving niet kan wor­den uit­ges­lo­ten of be­perkt niet aan.

Links naar andere websites
Deze web­site be­vat ver­wi­jzin­gen (bij­vo­or­beeld door mid­del van hy­per­links, ban­ners of but­tons) naar ex­ter­ne web­sites. Dit be­te­kent niet au­to­ma­tisch dat Vion ver­bonden is aan deze web­sites of aan de ei­gen­a­ren daar­van. Vion is dan ook niet ver­ant­wo­or­de­li­jk voor deze an­de­re web­sites en de daar­op ver­mel­de In­for­ma­tie. Vion is niet aan­s­pra­ke­li­jk voor het ge­bruik of de in­houd van web­sites, waar­op ver­wi­jzin­gen naar deze web­site sta­an of waar­naar ver­wi­jzin­gen op deze web­site wor­den ge­ge­ven. Onze Pri­va­cy­ver­kla­ring en Coo­kiever­kla­ring zijn niet van to­e­pas­sing op het even­tue­le verza­me­len en ver­wer­ken van uw per­so­ons­ge­ge­vens op of via zul­ke ex­ter­ne web­sites. Wij ra­den u aan voor het ge­bruik van ex­ter­ne web­sites de daar­op van to­e­pas­sing ver­klaar­de ge­bruiks­vo­or­waar­den aan­d­ach­tig door te le­zen.

Persoonsgegevens
Op de ver­wer­king van per­so­ons­ge­ge­vens is onze Privacyverklaring en Cookieverklaring van to­e­pas­sing. Wij ra­den u aan onze Privacy- en Coo­kie­ver­kla­ring aan­d­ach­tig door te le­zen voor­dat u per­so­ons­ge­ge­vens aan ons verstrekt.

Intellectuele eigendomsrechten
Ten­zij iets an­ders wordt aan­ge­ge­ven, zijn alle in­tel­lec­tue­le ei­gen­doms­rech­ten, waa­ron­der be­g­re­pen au­teurs­rech­ten en merk­rech­ten, op on­der an­de­re maar niet uits­lui­tend teks­ten, af­beel­din­gen, beeld­ma­te­riaal, ge­lui­den en soft­ware ei­gen­dom van Vion en/​of aan haar ge­lie­er­de ven­noot­sch­ap­pen of zijn op­ge­no­men met toe­s­tem­ming van de be­tref­fen­de ei­genaar.

Het is to­e­ge­s­ta­an een ge­de­el­te van de web­site te prin­ten of down­loa­den naar een har­de schi­jf voor per­so­on­lijk, in­for­ma­tief (niet-com­mer­cie­el) ge­bruik, mits de in­houd on­ge­wi­jzigd bli­jft en de vol­gen­de co­py­right ver­mel­ding wordt op­ge­no­men: “© Vion Food Group. Alle rech­ten vo­or­be­hou­den.” Alle ove­ri­ge vor­men van ge­bruik van de web­site en de daar­op be­schik­ba­re In­for­ma­tie, bij­vo­or­beeld het ops­la­an of re­pro­du­ce­ren van (een ge­de­el­te van) de web­site van Vion in een ex­ter­ne web­site of het aan­ma­ken van links, hy­per­links of de­eplinks tus­sen de web­site van Vion en een an­de­re (ex­ter­ne) web­site, zijn zon­der de uit­druk­ke­li­jke schrif­te­li­jke toe­s­tem­ming van Vion ver­bo­den. Com­mer­cie­el ge­bruik van een (ko­pie) van (een ge­de­el­te van) de web­site en/​of de daar­op ge­plaats­te mer­ken is te al­len ti­j­de ver­bo­den.

Door u verstrekte Informatie
In­for­ma­tie die u op deze web­site uploadt, eve­nals alle an­de­re ac­tivit­ei­ten op deze site:

  • mogen niet onjuist, foutief of misleidend zijn;
  • mogen geen toepasselijke wetgeving, regelgeving, licenties of rechten van derden schenden of daar inbreuk op maken;
  • mogen niet schadelijk, bedreigend, smadelijk, obsceen, kwetsend of op raciale of etnische gronden aanstootgevend zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden;
  • mogen geen illegale activiteiten mogelijk maken;
  • mogen geen seksueel expliciete beelden tonen;
  • mogen niet aanzetten tot onwettig geweld noch dit promoten;
  • mogen niet discriminerend zijn op basis van ras, geslacht, huidskleur, geloof, geaardheid, handicap en mogen niet anderszins bij wet verboden zijn;
  • mogen geen materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaken;
  • mogen geenszins de juiste werking van de website verstoren en mogen niet de beveiliging omzeilen van, zonder toestemming binnendringen in of de werking verstoren van de website of heimelijk een systeem, informatie of persoonsgegevens onderscheppen, hiertoe onbevoegd toegang verschaffen of deze toe-eigenen.

Hier­bij ver­klaart u dat uw even­tue­le bi­jdra­ge aan deze web­site aan bo­ven­ver­mel­de nor­men vol­do­et.

Vion meldt der­ge­li­jke overt­re­din­gen of mis­drij­ven aan de be­tref­fen­de hand­ha­vings­in­stan­ties en werkt met die in­stan­ties sa­men door uw iden­ti­teit aan deze be­kend te ma­ken in ge­val van (het ver­mo­eden van) een overt­re­ding of mis­dri­jf. In­di­en een schen­ding van de bo­ven­s­ta­an­de vo­or­waar­den wordt ge­cons­ta­te­erd, stopt uw recht om ge­bruik te ma­ken van onze web­site on­mid­del­li­jk.

Vion heeft het recht om zon­der na­de­re ken­nis­ge­ving in­for­ma­tie, ma­te­ria­len of be­rich­ten te ver­wi­j­de­ren die u op onze web­site plaatst, in­di­en deze in­for­ma­tie, be­rich­ten of dit ma­te­riaal naar onze me­ning niet vol­do­en aan de in deze Ge­bruiks­vo­or­waar­den ge­no­em­de nor­men ten aan­zi­en van de in­houd van de web­site.

Vrijwaring
Hier­bij ver­klaart u Vion te zul­len vri­j­wa­ren van en schade­loos stel­len voor alle even­tue­le rechts­ge­din­gen, vor­de­rin­gen en aan­s­pra­ke­li­jk­stel­lin­gen ge­richt te­gen Vion als ge­volg van het ge­bruik en/​of de ex­ploi­ta­tie van de door u ver­st­rek­te in­for­ma­tie, ma­te­ria­len of be­rich­ten op onze web­site, die de (in­tel­lec­tue­le ei­gen­doms-)rech­ten schen­den van een der­de of die an­der­s­zins on­recht­ma­tig zijn je­gens een der­de.

Nietigheid
In­di­en deze Ge­bruiks­vo­or­waar­den ge­heel of ge­de­el­t­e­li­jk nie­tig zijn of wor­den, dan bli­jft het  res­te­r­en­de ge­de­el­te van deze Ge­bruiks­vo­or­waar­den on­ver­min­derd van kracht. Het nie­ti­ge ge­de­el­te van de Ge­bruiks­vo­or­waar­den zal wor­den vervan­gen door gel­di­ge be­pa­lin­gen die rechts­kracht heb­ben en die zo­veel mo­gel­i­jk overeen­ko­men met de be­pa­lin­gen van het nie­ti­ge ge­de­el­te, re­ke­ning hou­dend met de in­houd en het doel van deze Ge­bruiks­vo­or­waar­den.

Toepasselijk recht en forumkeuze
Op deze Ge­bruiks­vo­or­waar­den is uits­lui­tend Neder­lands recht van to­e­pas­sing. Even­tue­le ge­schil­len die vo­ort­v­loei­en in ver­band met deze Ge­bruiks­vo­or­waar­den, waa­ron­der be­g­re­pen ge­schil­len met bet­rek­king tot het be­s­ta­an en de gel­dig­heid er­van, zul­len wor­den vo­or­ge­legd aan de be­vo­eg­de rech­ter van de Recht­bank Oost-Bra­bant te ’s-Her­to­gen­bosch.

Vragen, opmerkingen of suggesties
Mocht u nog vra­gen, op­mer­kin­gen of sug­gesties heb­ben naar aan­lei­ding van uw be­zo­ek en het ge­bruik van deze web­site, neem dan con­tact met ons op via te­le­foon +31 88 995 3555 of per brief naar Vion N.V., t.a.v. Af­de­ling Com­mu­ni­ca­tie, Post­bus 1, 5280 AA Box­tel.